گذری تئوریک بر مفهوم مدرسه و مصرف فرهنگی

تحلیلی
Typography

رضا فدافن 

مفهوم فرهنگ در حوزه علوم انساني به صورت‏هاي مختلفي تعبير و تفسير شده و تجزيه و تحليل و دامنه شمول آن حساسيت­ها و دشواري­هايي به همراه داشته است. اينكه فرهنگ چيست؟ شامل چه چيزهايي مي‏شود؟ و چگونه شكل مي‏گيرد؟ ، سؤالاتي است كه در تعاريف گوناگون از فرهنگ، پاسخ داده مي‏شود. فرهنگ به شيوه‏اي از زندگي اطلاق مي‏شود كه اعضاي يك جامعه، آن را فرا مي‏گيرند و عمل مي‏كنند

و از نسلي به نسل ديگر انتقال مي‏دهند. فرهنگ به تعبير گسترده آن، عبارت از نظام مشتركي از باورها، ارزش­ها، رسم­ها، رفتارها و مصنوعاتي است كه اعضاي يك جامعه در تطبيق با جهانشان و در رابطه با يكديگر به كار مي‏برند و از راه آموزش از نسلي به نسل ديگر انتقال مي‏يابد.

يک برنامه‌ريزي فرهنگي موفقيت‌آميز، اين است که اولاً: اجراي برنامه در بستري صورت گيرد تا از حداقل طراوت و نشاط فرهنگي و اجتماعي برخوردار باشد و ثانياً: نتايج اجراي برنامه موجب افزايش اين طراوت گردد. امروزه اين مهم بدون مشارکت داوطلبانه مردم ممکن نخواهد بود. نیاز سنجی بررسی و سنجش  فاصله یا شکاف بین وضع مطلوب و وضع حاضر است. نیازسنجی، فرایند شناخت مسائل مشکلات و معایب موجود در عملکرد فرد، افراد و یا سازمان به­طور کلی و پیشنهاد اقدامات اصلاحی برای رفع معایب موجود و در نتیجه افزایش بازده عملکرد فرد گروه یا سازمان مربوطه است. نیاز فرهنگی فاصله یا شکاف بین وضع مطلوب و موجود در زمینه نمادها و نشانه­ها نزد سازمان فرهنگی، مدیران و کارگزاران فرهنگی و مخاطبین است.

نیازسنجی فرهنگی فرایند برآورد نیاز مخاطبین و کارگزاران  به منظور اثبات ضرورت فعالیت وطراحی و اجرای برنامه­های کارآمد می­باشد. اهمیت وحساسیت فرایند نیازسنجی هنگامی فزونی می­یابدکه به بودجه­های اختصاص داده شده به فعالیت­ها توجه داشته باشیم. چه آنکه درچنین حالتی مسئله اولویت­ها وضرورت­ها مطرح می­شود و سیاستگذاران وبرنامه­ریزان ناگزیرند ازمیان خواسته­های گوناگون و نامحدود دست به انتخاب زنند، زیرا امکانات موجود تکافوی تمامی خواسته­ها را نمی­کند، در این شرایط نیز متخصصان و کارشناسان باید به معیارهایی دست یابند تا براساس آنها بتواند مسائل ضروری را تشخیص داده و برای رفع آن­ها اقدام نمایند.

مصرف فرهنگي، فعاليتي اجتماعي و كرداري روزمره است. به‌ واسطه همين كردارهايي كه مصرف فرهنگي مي‌ناميم فرهنگ، توليد يا بارور مي‌شود. مصرف فرهنگي سب