آیا می‏دانید هنوز نقاطی از ترشیز به عنوان تبعیدگاه محسوب می‏شوند؟ آیا می‏دانید هنوز از برخی از نقاط سه شهرستان ترشیز به عنوان مناطق محروم یاد می‏شود؟