ترشیز، انتخابات مجلس، پیشرفت و دیگر هیچ

اخبار ترشیز
Typography

حمیدرضابی تقصیر
در بعض نقاط کشور شاهد نوعی تعامل میان نیروهای سیاسی آن منطقه برای عمران و آبادی زادگاهشان هستیم. مثال‏های فراوانی برای این مدعا می‏توان ارائه کرد. کافی است نگاهی به نقشه بیاندازیم و پیشرفت همسایگان خطه کهن ترشیز را در این چهار دهه بررسی کنیم.

همین نگاه را می‏توان به بعض شهرستان‏های سه استان خراسان انداخت و دید که بعض شهرستان‏ها به لطف همکاری و هماهنگی میان نیروهای بومی و نیروهای مهاجر و متنفذین آن دیار در رده بومی و استانی و ملی، طعم شیرین توسعه و بالندگی را به نحو ویژه‏‏ای چشیده‏اند. خطه ترشیز چرا این وضعیت را ندارد؟

علیرغم این که ترشیز در دو دوره اخیر دو نماینده مختلف از دو جناح سیاسی داشته است، ولی باز هم اختلافات حیدری و نعمتی وجود دارد. به قول ظریفی در دیار ترشیز دو طیف اصلاحات و اصولگرا وجود ندارند، هر چه هست حامیان همان حیدر و نعمت هستند. ترشیز کهن چهره‏های متنفذ در رده ملی و استانی کم ندارد. معادن خاص خود دارد. توانمندی‏های نابی در حوزه کشاورزی و گردشگری و صنایع تبدیلی دارد. مراکز آموزش عالی و حوزه‏های علمی فعالی دارد. سرمایه‏داران خوب و تاثیرگذاری هم دارد. شهرک صنعتی دارد و حداقل روی کاغذ تعداد قابل توجهی شرکت تعاونی و کارخانه و انواع کارگاه‏ها دارد.

 با این همه ترشیز هنوز  شاهد نشستن باز پیشرفت و توسعه بر شانه خود نیست. هنوز یک فرودگاه برای مردم این دیار یک رویاست. حتی وقتی بخش خصوصی در این حوزه کاری می‏کند، با سردی مواجه می‏شود. هنوز رسیدن خط راه آهن به ترشیز یک رویاست. دو بانده شدن خیلی از محورها یک آرزوست. هنوزهای زیادی برای پیشرفت ترشیز می‏شود ردیف کرد و