به بهانه هشتمین سالگرد دو هفته نامه سرو ، مطبوعات محلی عاملی برای رشد ارتباط سیاسی در مناطق

اخبار کاشمر
Typography

یک ملت به تسخیر دیگران درآید و از جوهره ی خویش استحاله شود و رنگ و بوی بیگانه بپذیرد، حیات آن ملت همان گونه که صاحبان ارزش های بیگانه مقدر می کنند رقم خواهد خورد.
برای فرهنگ بیش از 450 تعریف ارائه شده است ، ایرادی ندارد اگر چه کلام طولانی می شود اما تعاریفی که جنبه آموزشی دارد در این نوشتار یادآوری گردد.


مردم شناسان فرهنگ را مجموعه ی ارزش ها ، نرم ها (هنجارها)، عادات و اخلاق جمعی دانسته اند. برخی مجموعه « باورداشت های عمومی » و یا مجموعه ی بدانیدها و خوشایندها و یا مجموعه رهیافت های بشری از بایدها و نبایدها تعبیر کرده اند. عده ای فرهنگ را به شیوه زندگی منحصر دانسته اند. جماعتی هم فرهنگ را « وجه حصول یافته تجارب تاریخ بشری که به صورت تمدن و گاهی نیز تکنولوژی ظاهر گشته و نمود عینی یافته است می دانند.»
جهان فکری اخلاقی و نهادی مشترک؛ مجموعه فراگیری بشر برای خودیابی؛ پرورش رو به کمال استعدادها؛ ادب آموزی و پیرایش ؛ مجموعه فضایل اخلاقی ؛ ترکیبی از ذهنیت های متعالی از همه تجربیاتی که افراد بشر فهمیده اند؛ روح توانمند و شعور مرموز جامعه ؛ نوعی خودآگاهی؛ بازبودن ذهن برای بیشتر دانستن و بهتر فهمیدن و شکفتن دائمی ، در واقع فرهنگ عصاره تلاش عقلانی و تجربی جوامع بشری است؛ فرهنگ تجلی روح تاریخی و اجتماعی بشر توصیف شده است؛ فرهنگ میراث تاریخی یک ملت است، فرهنگ را می توان