حیف و میل 8000 میلیارد تومانی، راه چاره چیست ؟

اخبار کاشمر
Typography

 بگــو بـه هیئت کـابینـه ی سـر زلـفش                      که روزگار پریشان ما ز دست شماست                 «عارف قزوینی»

 

یادش به خیر ، روزگاری چه شور و شوق انقلابی داشتیم ، هر چیزی را که هر مقامی در هر سازمانی می گفت : باور می کردیم خودمان را موظف می دانستیم که هر چه بزرگترها میگن باید عمل کنیم به برگزیدگان ملت اعتماد می کردیم و هر نسخه ای را که برایمان می پیچیدند اعتماد می کردیم .

در اوائل سال 1374به منظور ارتقاء معیشتی و رفاه فرهنگیان موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ 7/3/74 تشکیل گردید .

قرار شد با کسر پنج درصد از حقوق فرهنگیان عضو این صندوق ، دولت هم همه ساله معادل همین مبلغ به صندوق مزبور واریز نماید .

هدف از تشکیل موسسه صندوق ذخیره ی فرهنگیان به استناد تبصره ی قانون مربوطه (تبصره 63 قانون برنامه ی دوم توسعه ، ماده 147 قانون برنامه ی سوم و ماده 53 برنامه ی چهارم توسعه ی کشور ) و روح حاکم بر اساسنامه ، حمایت و کمک به تامین مالی فرهنگیان به عنوان اصلی ترین ارکان نظام آموزشی کشور پس از خروج از خدمت بود .

به اهداف و سیاست ها دقت کنید :

موسسه صندوق ذخیره ی فرهنگیان به عنوان سازمان اقتصادی با برخورداری از اعتماد روزافزون در میان قشر معلمان کشور و حمایت دولت می کوشد تا با فعالیت های اقتصادی نظیر اداره ی شرکت ها ، سرمایه گزاری در سهام شرکت ها و صنایع بزرگ از جمله نفت ، پتروشیمی و معادن و انجام امور خ